Vad är egentligen ledarskap? - Expandio -Expandio Vad är egentligen ledarskap? - Expandio

Vad är egentligen ledarskap?

Det finns många definitioner på ledarskap, där en vanligt förekommande är att påverka. Påverkar gör i och för sig alla människor, på ett eller annat sätt oavsett om det är avsiktligt och medvetet eller ej.

För att skilja på social påverkan och ledarskap kopplat till chefer, kan vi sätta det i ett visst givet sammanhang, som t.ex. en organisation eller en avdelning. Så vad är det då ledare ska påverka?  Påverka mot uttalade mål och visioner. Påverka människor att bidra genom sitt beteende, sina handlingar och sitt beteende.

I boken “En liten bok om ledarskap”, skriver Stefan Söderfjäll om två grundfunktioner i ledarskapet

1  Klargöra vad som är förväntade och önskvärda beteenden, prestationer och resultat inom en viss tidsrymd.

2  Få individer och grupper att faktiskt göra det de förväntas göra, eller rent av göra det mer och bättre.

I Klart Ledarskap arbetar vi praktiskt med båda dessa funktioner.
1. För att kunna klargöra önskvärt resultat, behöver strategiska beslut fattas och ledare behöver sätta sin egen vilja i kontakt med verksamhetens mål. Därefter behöver ledaren även bidra till att sätta medarbetarnas vilja i kontakt med verksamhetens mål och det behövs ömsesidiga överenskommelser kring vad det är vi ska lyckas med tillsammans. I Klart Ledarskap kallar vi den överenskommelsen partnerskap.

2. Alla som arbetat med människor vet att komma överens om en sak och att få den saken gjord är inte alltid helt enkelt. Att gå från ord till handling är ofta en snårig resa, kantad av ändrade förutsättningar, krockande prioriteringar, tidsbrist och missförstånd. För att lyckas med att bidra till att människor gör och genomför det som överenskommits, behövs aktivt arbete för att bygga hållbara relationer och god kommunikation. Det behövs också en förmåga att lära och att i klarhet kunna ändra på överenskommelser när nya fakta eller viljor påverkar tidigare beslut.  I Klart Ledarskap får ledare träna på att skapa en kultur av uppskattning och lärande och får en djupare förståelse för mänskliga behov och beteenden. Programmet erbjuder en värdegrund, verktyg och träning i att kommunicera, coacha, lyssna och skapa lärande.

Läs mer om programmet och boka din plats!

 

Författare:Camilla Rüdén

Kategori: Klart Ledarskap