Få hjälp med 50% av konsult-kostnaden

Är ni i en tillväxtfas? Dags att ta nästa steg för att utveckla affärerna eller organisationen?

Passa på att söka stöd hos din region, till exempel Region Blekinge eller Tillväxtverket


Några av de saker jag kan hjälpa till med:

 

  1. Ledningsgruppen
    Teama ledningsgruppen och skapa hållbara relationer där människor lär av varandra och blir modiga tillsammans.Processleda utvecklingsarbete, inventera önskat läge, utgångsläge och skapa en handlingsplan för att nå uppsatta mål
  2. Chefer och ledare
    Ledarutvecklingsprogram antingen skräddarsydda för er, eller plats i mitt öppna program Klart Ledarskap
  3. Organisationen
    Utvecklingsarbete som omfattar samtliga chefer och medarbetare. Fokus på de områden som just ni behöver. Vi arbetar systemiskt, agilt och processorienterat.  Vi börjar med ett uppstartsmöte där vi tillsammans identifierar vad just ni behöver, därefter designar vi ett upplägg som vi utvecklar efterhand vid återkommande uppföljningar. “Vi bygger båten medan vi seglar”.

Hör av dig till mig för att bolla idéer och tankar, eller för att få referenser. 


Regionala företagsstöd

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regional tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar. Region Blekinge kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till investeringar till bland annat byggnader, maskiner, inventarier, produktutveckling och marknadsföring i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis dagligvaruservice och bensinstationer.

För att erhålla företagsstöd får företaget får företaget ha högst 249 anställda, inte ha en högre balansomslutning än 43 miljoner euro eller högre omsättning än 50 miljoner euro. Företaget får heller inte ägas till mer än 25 procent av företag som inte uppfyller ovanstående krav.

Företaget ska genom åtgärden främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t ex ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn.

En förutsättning för stöd är att ansökan lämnats till Region Blekinge innan investeringen påbörjats.

Statligt stöd för att främja små och medelstora företag och statligt stöd till regionala investeringar

Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, deltagande på mässor och investeringsbidrag.

Läs mer:

https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/projektfinansiering-och-foretagsstod/regionala-foretagsstod.html

Författare: Camilla Rüdén

Kategori: Expandio